دکتر مسعود گلپایگانی

 

کارشناسی- تربیت بدنی- دانشگاه کرمان

کارشناسی ارشد-تربیت بدنی عمومی_تربیت مدرس تهران

دکترای تخصصی (Ph.D)- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی-روسیه - مسکو