دكتر شهناز شهرجردي

 

پزشک عمومی(دکترای حرفه ای) از دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینای همدان.

دکتری تربیت بدنی (گرایش طب ورزش)از آکادمی علوم ورزشی مسکو-روسیه.

رزومه دكتر شهرجردي