چارت دروس دوره کارشناسی تربیت بدنی

 برنامه دروس دوره كارشناسي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي  ورودی 92 و ماقبل  دانلود 

 برنامه دروس دوره كارشناسي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي -گرایش علوم زیستی ورودی 93 به بعد  دانلود

 برنامه دروس دوره كارشناسي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي -گرایش علوم انسانی  ورودی 93 به بعد دانلود

Trackback URI: http://phiedu.araku.ac.ir/trackback/3