عمومی

برنامه سرویس نیمسال 95-94

قابل توجه دانشجویان گرامی  برنامه سرويس دانشجويان رشته تربيت بدنی از دانشگاه به مجموعه ورزشی الزهرا و بالعکس درنيمسال دوم سال 1394 به شرح زیر میباشد:

دانلود