اخبار کارشناسی ارشد

چارت دروس دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی

برنامه نيمسال بندي ارشد رشته آسیب شناسی ورزشي گرایش حرکات اصلاحی  دانلود

برنامه نيمسال بندي دانشجويان ارشد رشته رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی  دانلود

برنامه نيمسال بندي دانشجويان ارشد رشته رشته رفتار حرکتی گرایش یاگیری حرکتی و کنترل دانلود

برنامه نيمسال بندي دانشجويان ارشد رشته فيزيولوژي ورزشي گرایش فعالیت بدنی و تندرستی دانلود

برنامه نيمسال بندي دانشجويان ارشد رشته مدیریت ورزشي گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانلود