برنامه سرویس نیمسال 95-94

قابل توجه دانشجویان گرامی  برنامه سرويس دانشجويان رشته تربيت بدنی از دانشگاه به مجموعه ورزشی الزهرا و بالعکس درنيمسال دوم سال 1394 به شرح زیر میباشد:

دانلود

چارت دروس دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی

برنامه نيمسال بندي ارشد رشته آسیب شناسی ورزشي گرایش حرکات اصلاحی  دانلود

برنامه نيمسال بندي دانشجويان ارشد رشته رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی  دانلود

برنامه نيمسال بندي دانشجويان ارشد رشته رشته رفتار حرکتی گرایش یاگیری حرکتی و کنترل دانلود

برنامه نيمسال بندي دانشجويان ارشد رشته فيزيولوژي ورزشي گرایش فعالیت بدنی و تندرستی دانلود

برنامه نيمسال بندي دانشجويان ارشد رشته مدیریت ورزشي گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانلود

چارت دروس دوره کارشناسی تربیت بدنی

 برنامه دروس دوره كارشناسي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي  ورودی 92 و ماقبل  دانلود 

 برنامه دروس دوره كارشناسي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي -گرایش علوم زیستی ورودی 93 به بعد  دانلود

 برنامه دروس دوره كارشناسي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي -گرایش علوم انسانی  ورودی 93 به بعد دانلود

آمار بازدیدکنندگان

86598